دربارۀ فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی غالب

دربارۀ فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی غالب

     صاحب امتیاز: پوهنتون غالب
   
  مدیر مسؤول: پوهاند محمد ناصر ره‌یاب
   
  ویراستار: غلام رسول رحمانی

  ISSN:

چاپی: 4155-2788

   آنلاین: 6441-2788

 

   اعضای هیئت تحریر:

                              پوهاند نجیب‌الله فریور

                              پوهاند دکتور خلیل‌احمد آذر

                              پوهندوی دکتر محمد داوود تیموری

                              پوهندوی دکتر فرید احمد فرزام

                              پوهنمل دکتور عزیزالرحمن نیازی

                              دکتر سیدعظیم فقیری

                              دکتر عبدالملک وحیدی

                              دکتر سید‌حسین حسینی

                              محمد مسعود بهره

                             غلام‌فاروق حیدری

                             صفحه آرا: غ. ر. رحمانی

      نشاني: هرات، غرب پارک ترقی، خیابان حنظلۀ بادغیسی یک، پوهنتون خصوصی غالب، مدیریت فصل‌نامه.

   تیلفون:

257343-0703503500  

Quarterly.journal@ghalib.edu.af                                                                     

يادداشت:

  • مطالب ارسالی به فصل‌نامه بايد علمی - پژوهشی و يا ترجمه‌های علمی ‌ـ تحقيقی باشند؛
  • هيئت تحرير در ويرايش مقالات آزاد است؛
  • مقالات رسيده به نويسنده برگردانده نمی‌شوند.

 

 

دستورالعمل تدوین و شرایط پذیرش مقالات در فصل‌نامۀ علمی- پژوهشی غالب

     مقالات از نظر ساختاری باید بالترتیب دارای چکیده به یکی از زبان‌های رسمیِ کشور و انگلیسی، واژه‌گانِ کلیدی، مقدمه، متن، نتیجه و فهرست مآخذ باشد.

     چکیدۀ مقاله دربرگیرندۀ تمام قسمت‌های یک مقاله، مثل هدف و اهمیت موضوع، مواد و روش کار، یافته‌ها، اهمیت نتایج، تعبیر و تفسیر ‌آن­‌ها‌ست، که اضافه از 250 کلمه نباشد.

      واژه‌گانِ کلیدی: مفاهیمی‌است که پیرامون آن­‌ها بحث صورت می­‌گیرد و از (3) کلمه کم‌تر و از (9‌) کلمه بیش‌تر نباشد.

      مقدمه: در برگیرندۀ بیان مسأله، اهمیت موضوع، اهداف، پرسش‌ها، فرضیه‌ها، پیشینۀ پژوهش و مواد و روش کار می‌باشد.

       متن: باید تحقیقی و شامل مناقشه، نتیجه و پیش‌نهاد باشد.

       نتیجه­‌گیری: سخن پایانی مقاله و بیان‌گر محصولی‌است، که از بحث­‌ها به دست می­‌آید و پاسخ به پرسش‌هایی‌است که در مقدمه آمده است.

       مشخصاتِ ظاهری:

       نوع صفحه: B5‌؛ نوعِ خط: 13 Mitra؛ فاصله بین خطوط: 1cm؛ فاصله بین پاراگراف (بندنوشت) 0cm؛ تعداد کلماتِ کل مقاله: حد اکثر 7000 کلمه.

       فهرست مآخذ:

       1. کتاب: تخلص، نام نویسنده. (سال چاپ). نام کتاب. مترجم: نام و تخلص. نوبت چاپ. جلد. محل نشر: نام ناشر و صفحه (در صورتی‌که صفحه در متن نیامده باشد).   

       2. مجله: تخلص، نام نویسنده. (سال نشر). «عنوان مقاله». محل نشر: نام نشریه. سال چندم. شمارۀ چندم. ماه.  

       3. نشریۀ بدون مؤلف: نام مؤسسه. (مخفف یا مکمل). (تاریخ). نام نشریه. محل چاپ: مؤسسۀ چاپ‌کننده. 

       4. روزنامه: تخلص، اسم. (تاریخ نشر، سال، ماه، روز). «عنوان مقاله». محل چاپ: نام روزنامه، صفحه. 

       5. سایت انترنتی: تخلص، نام نویسنده. (تاریخ برداشت از سایت). «عنوان موضوع». نام و آدرس انترنتی‌.

       مآخذ در متن به‌گونۀ زیر نوشته شود: 

      1. به روش هارد وارد؛ یعنی 1. (تخلص؛ سال نشر: صفحۀ مورد نظر)؛ 2.‌ (سال: صفحه) - (در صورتی‌که نام یا تخلص نویسنده قبل از مآخذ ذکر شده باشد)-؛ 3‌. نام نویسنده . . . (سال نشر) که صفحه باید در فهرست مآخذ ذکر شود.

 

      نکته:

        مقالات ارسالی باید تایپ شود و هم‌راه سی دی (CD) آن به دست‌رس هیئت تحریر یا مدیریت مجله قرار گیرد؛ یا به ایمیل Quarterly.journal@ghalib.edu.af فرستاده شود.

        ترجمۀ مقالات علمی - تحقیقی نیز قابل چاپ است.