شفاخانه

زنده گی نامۀ رئیس شفاخانۀ کادری غالب

رامین عرب‌نژاد متولد سال 1367 هرات، افغانستان. سال 1386 از لیسه جامی هرات فارغ شده و وارد پوهنحی طب معالجوی هرات گردید. سال 1393 از این پوهنحی فارغ و یک سال بعد وارد دوره تخصص گردید. سال 1397 از شفاخانه حوزوه‌وی هرات به صفت متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی فارغ شد. ایشان سال 1398 به عنوان استاد کادری پوهنحی طب معالجوی غالب به همکاری با این موسسه پرداخت و سال 1401 به عنوان رییس شفاخانه کادری غالب انتخاب شد.