شفاخانۀ کادری معالجوی غالب

شفاخانۀ کادری معالجوی غالب

شفاخانۀ کادری غالب

شفاخانۀ کادری غالب از سال 1396، به فعالیت‌های اکادمیک‌اش به‌طور مناسبی ادامه داده است. دیپارتمنت کلینیک پوهنځی طب معالجه‌وی، که در داخل شفاخانه فعالیت می‌نماید، به‌طور تمام‌روز در امر تنظیم ستاژهای محصلان امور‌ علمی - تحقیقی دانش‌گاه فعالیت می‌نماید.‌ این شفاخانه در کنار خدمات معالجه‌وی برای هم‌وطنان، در امر تحصیل و تربیت کادر طبی، نقش بارزی را در جامعه به دوش دارد. در سال 1396، ‌با عقد تفاهم‌ناهم و قرارداد با گروه دکتوران متخصص داخله و داخلۀ اطفال، وارد داخلۀ اطفال و وارد داخله این شفاخانه انکشاف چشم‌گیری داشته است. شفاخانة کادری غالب در اخیر سال 1396 و شروع سال 1397‌جواز فعالیت وزارت صحت عامه را نیز تکمیل نموده و ضمن بودن یک شفاخانة کادری منحیث یک شفاخانۀ معالجه‌وی نیز خدمات خود را انکشاف داده است. این شفاخانه با داشتن واردهای جراحی، داخله، داخلة اطفال و نوزادان، نسائی - ولادی، آی. سی. یو و عاجل و بخش‌های مختلف تشخیصیه در قسمت ستاژ (کار عملی) محصلان در سال 1396 قسمت اعظم نیازهای محصلان این پوهنځی را مرفوع نموده و به‌صورت متمم در تکمیل نیازهای کارعملی محصلان از طریق تفاهم‌نامه‌های هم‌کاری با دیگر شفاخانه‌های خصوصی نیز استفاده گردیده‌است.