.

.

زنده‌گی‌نامۀ ‌رئیس پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون غالبِ هرات

محمد اسحاق فیضانی، در سال 1368 خورشیدی، در‌ خانواده‌یی‌ روشن‌فکرو متدین، در قریة بلندآب ولسوالی پشتون‌زرغون ولایتِ هرات، چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش و دورة ثانوی را  در لیسة مرکز پشتون زرغون به پایان رسانید. بعد از ختم دورة لیسه در سال 1385 بعد از سپری‌نمودن امتحان کانکور به‌ پوهنتون هرات راه یافت؛ و در ساال 1391 خورشیدی ‌موفق به اخذ درجة لیسانس در رشتة ریاضی از این پوهنتون گردید.

فیضانی در جریان تحصیل مصروف تدریس هم بود؛ طوری‌که از سال 1387 الی 1391 به صفت معلم در مؤسسات تعلیمیِ خصوصی رضوی  و مهین،‌ دارالمعلمین استاد ریاض، دارالمعلمین استاد هدایت حسینی و انستیتیوت حلال افغان انجام وظیفه کرد..‌ وی برنامة ‌فوق لیسانس (‌ماستری‌) خود را به صورت تمام‌وقت و حضوری در رشتة مدیریت تجارت، گرایش مدیریت استراتیژیک در نظام‌های آموزشی، در دانش‌گاه آزاد در سال 1394 به پایان رسانید.

در سال 1395 نظربه علاقه‌یی که در محیط اکادمیک داشت، به حیث استاد باالمقطع در پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون غالب آغاز به تدریس نمود؛ نخست در سال 1396 به حیث سرپرست پوهنحی کمپیوترساینس و پس از سپری‌نمودن دو سال انجام وظیفه در این پوهنحی در آواخر سال 1398 خورشیدی از طرف ره‌بری‌ این پوهنتون به صفت رئیس این پوهنحی انتصاب  و مجدد به کار آغاز نمود.