کمیته تضمین کیفیت

کمیته تضمین کیفیت

مقدمه

مراقبت از کیفیت عملکرد وارایۀ خدمات براساس معیارها تعیین شده وزارت تحصیلات عالی ونیز شناسایی نکته های قوت وضعف وهمچنین تشخیص فرصتها وتهدیدها وکوشش برای بهبود وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب از جمله وظایف اساسی پوهنحی است؛ چنانچه اگر این وظایف به وضعیت مطلوب  بینجامد باعث میشود که آنچه در دیدگاه پوهنتون شکل گرفته تحقق یابد، که همان کسب جایگاه برتر در بین پوهنتونهایی افغانستان میباشد .

تضمین کیفیت: پروسه ایست سیستماتیک برای نظارت و ارزیابی جنبه های مختلف اکادمیک، خدمات، برنامه ها و تسهیلات، که متضمن تطبیق معیار های کیفیت می باشد. کمیته های تضمین کیفیت در سطوح مختلف پوهنتون مسئول انجام این پروسه میباشند.

فعالیت عمده کمیته تضمین کیفیت در سطح پوهنحی اقتصاد نظارت از روند برنامه و فعالیت های اکادمیک و غیر اکادمیک میباشد. مسؤول این کمیته نظر به طرزالعمل ان رئیس پوهنحی بوده و برای هماهنگی و پیش برد برنامه های ان همه کدر علمی و کارمندان عضویت فعال در ان دارند.

به منظور تحقق هرچه بهتر مطلوبه هایی  ذکرشده در سطح پوهنحی اقتصاد کمیتۀ تضمین کیفت ایجاد شده است ودارای طرزالعمل خاصی برای پیشبرد امورات میباشد.

 

بیوگرافی مسؤول کمیتۀ تضمین کیفیت

شبانه مرسل صدیقیان فزرند عبدالرؤوف در 5 ماه میزان 1366 هجری خورشیدی در یک خانواده متدین وعلم پرور در شهر هرات دیده به جهان گشود .وی تحصیلات ابتدایی خود را در مکتب متوسط آتون هروی و دورة متوسط وعالی را در مکتب مولانا عبدالله هاتفی و لیسة گوهرشاد فراگرفت که در سال 2005 از لیسة گوهرشاد بیگم فارغ التحصیل شد. وی بعد از سپری نمودن موفقانة امتحان کنکور در رشتة مورد علاقه خویش توانست در پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات در سال 2006 راه یابد و در سال 2009 به درجة لیسانس از پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات فارغ التحصیل شود. شبانه صدیقیان با دریافت بورسیة دولتی توانست در سال 2010 در کشور دوست هندوستان در شهر علیگرپوهنتون علیگر مسلم یونیورستی دورة تخصص وماستری خویش را موفقانه در 2012 به پایان برساند. از آنجایی که موصوف عشق وعلاقه زیادی به تدریس دردانشگاه ها داشت توانست درسال های متفاوت در پوهنتون اشراق ، جامی ، کهکشان ، آسیا وغالب تدریس کند ، وی با شش سال تجربة تدریس در قسمت مضامین متفاوت اقتصادی توانست یکی از اعضای کادرعلمی پوهنتون غالب پوهنحی اقتصاد شود که فعلاً منحیث یکی ازاساتید دایمی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب مصروف تدریس وتحقیق میباشد.

فعالیت های عمده کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنحی اقتصاد  درسال 1399

 • تکمیل شواهد حمایه­وی یازده معیار اصلی و49 معیار فرعی تضمین کیفیت در سطح پوهنحی ودیپارتمنت؛
 • ایجاد چهار کمیتة فرعی ( کمیتة تضمین کیفیت ، نصاب ، پلان و تحقیق ) در سطح دیپارتمنت؛
 • ازریابی اصلاحی استادان ؛
 • تهیه کتلاک پوهنحی ودیپارتمنت؛
 • تدویر سیمینار معرفی یازده معیار برا ی اساتید و محصلان پوهنحی اقتصاد؛
 • تدویر سیمینار چگونگی تهیه پلان عملیاتی واحد های اداری برای کارمندان پوهنتون ؛
 • معرفی کمیتة تضمین کیفیت وپلان عملیاتی برای محصلین ؛
 • تدویر سیمینار مدیریت رفتار سازمانی ومهارت های ارتباطی توسط کمیتة تضمین کیفیت.

اهداف

 • هماهنگی ونظارت واحراز کلیه امور تضمین کیفیت؛
 • برجسته ساختن فعالیت های  پوهنحی؛
 • بهبود کیفیت تدریس وفعالیت های اکادمیک؛
 • عرضه خدمات بهتر برای محصلین؛
 • تهیه اسناد و گزارش؛
 • برگزاری وروابط میان مراکز دولتی وخصوصی با پوهنحی ؛
 • تدویر جلسات ؛
 • نظارت از فعالیت های بخش اکادمیک؛
 • برقراری ارتباط مستمر با مسؤولین بخش های  اکادمیک پوهنتون .

تدویر جلسات

جلسات کمیتۀ تضمین کیفیت به 23 هر برج برگزار میگردد.


وظایف اعضای کمیتۀ تضمین کیفیت

 1. نظارت وبررسی از امور تدریسی، بالخصوص از تطبیق طرزالعمل ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریسی؛
 2. نظارت وبررسی ازامتحانات نهایی جهت تطبیق طرزالعمل واحد امتحانات؛
 3. نظارت وبررسی حضوری از تدریس استادان بخش ها درجریان سمستر؛
 4. نظارت وبررسی از کاریکولم ومفردات درسی؛
 5. نظارت از کاربرد تکنولوزی جدید در روند تدریس؛
 6. تطبیق هر چی بهتر سیستم ارزیابی خودی؛
 7. شناسایی واصلاح خلاهای سیستم آموزشی؛
 8. ساختن پلان عملیاتی کمیتۀ تضمین کیفیت  جهت تنظیم امور؛
 9. تهیه معلومات برای ارزیابی، اصلاح، بهبود تدریس وتقویت برنامه ها وورش های تدریس؛
 10. گرازش دهی به آمریت ارتقای کیفیت .

چگونگی اجرای فعالیت های کمیتۀ تضمین کیفیت

فعالیت های  کمیتۀ تضمین کیفیت طبق معیارهای یازده گانه تضمین کیفیت درشروع سمستر درقالب پلان عملیاتی براساس زمان اجرا، برنامه ریزی میشود و در23 هرماه براساس اهداف پلان شده ، اجندا تهیه شده ودر جلسۀ کمیته تضمین کیفیت بحث ومورد فیصله صورت میگیرد وبعداً براساس  تصامیم وفیصله ها ، فعالیت های پلان شده به اجرا در می آید ودرصورت نیاز در جریان سمستر بعضی فعالیت هایی که قبلاً در پلان عملیاتی برنامه ریزی نشده  در پلان انکشافی این کمیته گنجانیده میشود .

از فعالیت های انجام شده در اخیر هر ماه گزارش تهیه وبا اسناد وشواهد در کمیتۀ تضمین کیفیت آرشیف شده وکاپی آن به آمریت ارتقای کیفیت و ریاست پوهنحی اقتصاد ارسال میشود ونهایتاً در اخیر سمستر پلان تطبیقی ازروی  پلان عملیاتی قبلاً برنامه ریزی شده تهیه، ونقاط قوت وضعف شناسایی میشود و  فعالیتهای انجام نشده  پلان عملیاتی ، به پلان عملیاتی  سمستر بعدی انتقال داده شده ودر اولویت برنامه ها قرار میگیرد.

معیارهای یازده گانه

1- ماموریت و استراتیژی ها:             ( تهیه ماموریت وپلان استراتیژیک پوهنحی ودیپارتمنت و......... )

2- سهم گیری در جامعه و انکشاف:              ( فعالیت های اکادمیک استادان ومحصلان و .....)

3- حاکمیت، رهبری و اداره:            ( ساختار اداری مناسب ، کمیته ها ، لایجه وظایف واصول اخلاقی )

4- منابع مالی  :                               ( پلان عملیاتی مالی ، سیستم مالی ، حسابرسی مالی )

5- برنامه های علمی  :           ( کاریکولم ونصاب تحصیلی تایید شده ، مرور تفاهمنامه ها  وسایر ...)

6- تحقیق:                                ( فعالیت های تحقیقی استادان ومحصلان واسناد حمایوی )

7- استادان و کارمندان  :              ( ظرفیت اکادمیک وغیر اکادمیک وبرنامه انکشاف مسلکی )

8- تجربه محصلان:                     ( معلومات محصلان دیتابیس ،پیشنهادات محصلان ، مهارت های فارغ التحصیلان )

9- ارتقا و تضمین کیفیت                     ( پلان، لایحۀ وظایف، طرزالعمل ، فعالیت ها )

10- کتابخانه و منابع معلوماتی                       ( ظرفیت وتسهیلات کتابخانه )

11- آموزش، تکنالوؤی معلوماتی و تسهیلات    ( تسهیلات مناسب ، صحت ، امنیت )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صلاحیت و وظایف کمیتۀ ارتقای کیفیت پوهنحی

1 . تشویق، ترغیب و تسریع بهبود کیفیت در سطح پوهنحی؛ 

2 . نظارت از جریان اعتباردهی، برنامه های آموزشی و سایر فعالیت های پوهنحی؛

3 . ارائۀ معلومات به نهاد تحصیلی در مورد تطبیق برنامه های ارتقای کیفیت در سطح پوهنحی؛

4 . انتخاب و آموزش اعضای فرعی کمیتۀ ارتقای کیفیت در سطح پوهنحی؛

5 . ارائۀ مشوره به پوهنحی در مورد جریان ارتقای کیفیت؛

6 . آماده گی برای ارزیابی خودی ، بازدید ساحه­وی و سایر برنامه های مربوط به ارتقای کیفیت پوهنحی؛

7 . جمع آوری اسناد و شواهد در بارۀ جریان ارتقای کیفیت در پوهنحی؛

8 . تأمین روابط با کمیتۀ اصلی ارتقای کیفیت و اعتباردهی پوهنتون؛

9 .  استفاده از آخرین دست آورد های ارتقای کیفیت در سطح پوهنحی؛

10 . تهیه گزارش ارزیابی خودی پوهنحی؛

11 . تدویر برنامه های آموزشی ارتقای کیفیت در سطح پوهنحی؛

12 . تهیه گزارش نظارت سالانه ، مرور دوره یی برنامه ها و تعقیب از تطبیق پلان عملیاتی مرتبط به آن؛

13 . اجرای سایر وظایف مربوط به ارتقا و بهبود کیفیت که توسط مقامات ذی صلاح محول گردد.


 


نمودار تشکیلاتی


 

پالیسی بازنگری برنامه های علمی