معرفی کمیته تضمین کیفیت

معرفی کمیته تضمین کیفیت

مقدمه

مراقبت از کیفیت عملکرد وارایۀ خدمات براساس معیارها تعیین شده وزارت تحصیلات عالی ونیز شناسایی نکته های قوت وضعف وهمچنین تشخیص فرصتها وتهدیدها وکوشش برای بهبود وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب از جمله وظایف اساسی پوهنحی است؛ چنانچه اگر این وظایف به وضعیت مطلوب  بینجامد باعث میشود که آنچه در دیدگاه پوهنتون شکل گرفته تحقق یابد، که همان کسب جایگاه برتر در بین پوهنتونهایی افغانستان میباشد .

تضمین کیف یت: پروسه ایست سیستماتیک برای نظارت و ارزیابی جنبه های مختلف اکادمیک، خدمات، برنامه ها و تسهیلات، که متضمن تطبیق معیار های کیفیت می باشد. کمیته های تضمین کیفیت در سطوح مختلف پوهنتون مسئول انجام این پروسه میباشند.

فعالیت عمده کمیته تضمین کیفیت در سطح پوهنحی اقتصاد نظارت از روند برنامه و فعالیت های اکادمیک و غیر اکادمیک میباشد. مسؤول این کمیته نظر به طرزالعمل ان رئیس پوهنحی بوده و برای هماهنگی و پیش برد برنامه های ان همه کدر علمی و کارمندان عضویت فعال در ان دارند.

به منظور تحقق هرچه بهتر مطلوبه هایی  ذکرشده در سطح پوهنحی اقتصاد کمیتۀ تضمین کیفت ایجاد شده است ودارای طرزالعمل خاصی برای پیشبرد امورات میباشد.


اهداف

 • هماهنگی ونظارت واحراز کلیه امور تضمین کیفیت؛
 • برجسته ساختن فعالیت های  پوهنحی؛
 • بهبود کیفیت تدریس وفعالیت های اکادمیک؛
 • عرضه خدمات بهتر برای محصلین؛
 • تهیه اسناد و گزارش؛
 • برگزاری وروابط میان مراکز دولتی وخصوصی با پوهنحی ؛
 • تدویر جلسات ؛
 • نظارت از فعالیت های بخش اکادمیک؛
 • برقراری ارتباط مستمر با مسؤولین بخش های  اکادمیک پوهنتون .

تدویر جلسات

جلسات کمیتۀ تضمین کیفیت به 23 هر برج برگزار میگردد.


وظایف اعضا کمیتۀ تضمین کیفیت

 1. نظارت وبررسی از امور تدریسی، بالخصوص از تطبیق طرزالعمل ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریسی؛
 2. نظارت وبررسی ازامتحانات نهایی جهت تطبیق طرزالعمل واحد امتحانات؛
 3. نظارت وبررسی حضوری از تدریس استادان بخش ها درجریان سمستر؛
 4. نظارت وبررسی از کاریکولم ومفردات درسی؛
 5. نظارت از کاربرد تکنولوزی جدید در روند تدریس؛
 6. تطبیق هر چی بهتر سیستم ارزیابی خودی؛
 7. شناسایی واصلاح خلاهای سیستم آموزشی؛
 8. ساختن پلان عملیاتی کمیتۀ تضمین کیفیت  جهت تنظیم امور؛
 9. تهیه معلومات برای ارزیابی، اصلاح، بهبود تدریس وتقویت برنامه ها وورش های تدریس؛
 10. گرازش دهی به آمریت ارتقای کیفیت .

چگونگی اجرای فعالیت های کمیتۀ تضمین کیفیت

فعالیت های  کمیتۀ تضمین کیفیت طبق معیارهای یازده گانه تضمین کیفیت درشروع سمستر درقالب پلان عملیاتی براساس زمان اجرا، برنامه ریزی میشود و در23 هرماه براساس اهداف پلان شده ، اجندا تهیه شده ودر جلسۀ کمیته تضمین کیفیت بحث ومورد فیصله صورت میگیرد وبعداً براساس  تصامیم وفیصله ها ، فعالیت های پلان شده به اجرا در می آید ودرصورت نیاز در جریان سمستر بعضی فعالیت هایی که قبلاً در پلان عملیاتی برنامه ریزی نشده  در پلان انکشافی این کمیته گنجانیده میشود .

از فعالیت های انجام شده در اخیر هر ماه گزارش تهیه وبا اسناد وشواهد در کمیتۀ تضمین کیفیت آرشیف شده وکاپی آن به آمریت ارتقای کیفیت و ریاست پوهنحی اقتصاد ارسال میشود ونهایتاً در اخیر سمستر پلان تطبیقی ازروی  پلان عملیاتی قبلاً برنامه ریزی شده تهیه، ونقاط قوت وضعف شناسایی میشود و  فعالیتهای انجام نشده  پلان عملیاتی ، به پلان عملیاتی  سمستر بعدی انتقال داده شده ودر اولویت برنامه ها قرار میگیرد.

معیارهای یازده گانه

1- ماموریت و استراتیژی ها:             ( تهیه ماموریت وپلان استراتیژیک پوهنحی ودیپارتمنت و......... )

2- سهم گیری در جامعه و انکشاف:              ( فعالیت های اکادمیک استادان ومحصلان و .....)

3- حاکمیت، رهبری و اداره:            ( ساختار اداری مناسب ، کمیته ها ، لایجه وظایف واصول اخلاقی )

4- منابع مالی  :                               ( پلان عملیاتی مالی ، سیستم مالی ، حسابرسی مالی )

5- برنامه های علمی  :           ( کاریکولم ونصاب تحصیلی تایید شده ، مرور تفاهمنامه ها  وسایر ...)

6- تحقیق:                                ( فعالیت های تحقیقی استادان ومحصلان واسناد حمایوی )

7- استادان و کارمندان  :              ( ظرفیت اکادمیک وغیر اکادمیک وبرنامه انکشاف مسلکی )

8- تجربه محصلان:                     ( معلومات محصلان دیتابیس ،پیشنهادات محصلان ، مهارت های فارغ التحصیلان )

9- ارتقا و تضمین کیفیت                     ( پلان، لایحۀ وظایف، طرزالعمل ، فعالیت ها )

10- کتابخانه و منابع معلوماتی                       ( ظرفیت وتسهیلات کتابخانه )

11- آموزش، تکنالوؤی معلوماتی و تسهیلات    ( تسهیلات مناسب ، صحت ، امنیت )


صلاحیت و وظایف کمیتۀ ارتقای کیفیت پوهنحی

1 . تشویق، ترغیب و تسریع بهبود کیفیت در سطح پوهنحی؛ 

2 . نظارت از جریان اعتباردهی، برنامه های آموزشی و سایر فعالیت های پوهنحی؛

3 . ارائۀ معلومات به نهاد تحصیلی در مورد تطبیق برنامه های ارتقای کیفیت در سطح پوهنحی؛

4 . انتخاب و آموزش اعضای فرعی کمیتۀ ارتقای کیفیت در سطح پوهنحی؛

5 . ارائۀ مشوره به پوهنحی در مورد جریان ارتقای کیفیت؛

6 . آماده گی برای ارزیابی خودی ، بازدید ساحه­وی و سایر برنامه های مربوط به ارتقای کیفیت پوهنحی؛

7 . جمع آوری اسناد و شواهد در بارۀ جریان ارتقای کیفیت در پوهنحی؛

8 . تأمین روابط با کمیتۀ اصلی ارتقای کیفیت و اعتباردهی پوهنتون؛

9 .  استفاده از آخرین دست آورد های ارتقای کیفیت در سطح پوهنحی؛

10 . تهیه گزارش ارزیابی خودی پوهنحی؛

11 . تدویر برنامه های آموزشی ارتقای کیفیت در سطح پوهنحی؛

12 . تهیه گزارش نظارت سالانه ، مرور دوره یی برنامه ها و تعقیب از تطبیق پلان عملیاتی مرتبط به آن؛

13 . اجرای سایر وظایف مربوط به ارتقا و بهبود کیفیت که توسط مقامات ذی صلاح محول گردد.


اعضای کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنحی اقتصاد

 • آمر ومسؤول کمیتۀ تضمین کیفیت: حامد امیری

  اعضا

 • حامد امیری
 • فیروز احمد گنجی
 • محمد رفیع رحمانی
 • حامد رسولی
 • شبانه صدیقیان
 • عتیق الله رحمانی
 • احمد نعیم پویا
 • لعل محمد تیموری

نمودار تشکیلاتی


معرفی مسؤول کمیته تضمین کیفیت

حامد امیری، رئیس پوهنځی اقتصاد

حامد امیری در سال ۱۳۶۸خورشیدی در خانواده‌یی میانه‌حال و اهل دانش در ولسوالی شیندند هرات، چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش و تحصیلات دورة لیسه را در لیسة انقلاب در شهر هرات به‌ پایان رسانید؛ پس از ختم دورة لیسه در سال 1386‌ در آزمون کانکور شرکت کرد و به پوهنځی اقتصاد دانش‌گاه هرات راه یافت. او در سال 1390 از این رشته فارغ شد. امیری در جریان تحصیل مشغول کار بود و از سال 1386 تا 1391 به صفت معلم در لیسة خصوصی توحید انجام وظیفه کرد؛ پس از فراغت از رشتة اقتصاد مصروف کار در کابل‌بانک شد. یک سال در کابل‌بانک کارکرد. وی در سال 1392‌ در پوهنتون پونة هندوستان برای کسب سویة ‌فوق لیسانس به تحصیل آغاز کرد. دو سال دورة فوق لیسانس خود را در آن‌جا گذراند. در سال 1394 با کسب گواهی ماستری به افغانستان برگشت و در بانک بین‌المللی افغانستان (AIB) دست‌به‌­کار شد؛ پس از یک سال نظر به علاقه‌یی که به تدریس داشت به حیث استاد در پوهنځی اقتصاد پوهنتون غالب آغاز به آموزش­دادن دانش­جویان نمود. وی نظر به شایسته­گی‌یی‌که داشت، نخست به حیث سرپرست پوهنځی اقتصاد و پس از سپری‌نمودن یک سال خدمت در آن پوهنځی در میانة سال 1396 به حیث رئیس این پوهنځی انتصاب یافت و به کار آغاز نمود. امیری در سال 1397‌ره‌سپار هند گردید و در ‌پوهنتون مانیو رچنای هند برای کسب درجة تحصیلی د‌کترا به تحصیل آغاز نمود. وی در پهلوی تحصیل دکترا، رئیس پوهنځی اقتصاد نیز می‌باشد.


پالیسی بازنگری برنامه های علمی