کمیته تضمین کیفیت

کمیته تضمین کیفیت

معرفی کمیتۀ تضمین کیفیت

زیست‌نامۀ مسوول کمیتۀ تضمین کیفیت

صلاحیت و وظایف کمیتۀ ارتقای کیفیت پوهنحی

پالیسی بازنگری برنامه های علمی

چارت تشکیلاتی

معیارهای یازده گانه

1- ماموریت و استراتیژی ها:             ( تهیه ماموریت وپلان استراتیژیک پوهنحی ودیپارتمنت و......... )

2- سهم گیری در جامعه و انکشاف:              ( فعالیت های اکادمیک استادان ومحصلان و .....)

3- حاکمیت، رهبری و اداره:            ( ساختار اداری مناسب ، کمیته ها ، لایجه وظایف واصول اخلاقی )

4- منابع مالی  :                               ( پلان عملیاتی مالی ، سیستم مالی ، حسابرسی مالی )

5- برنامه های علمی  :           ( کاریکولم ونصاب تحصیلی تایید شده ، مرور تفاهمنامه ها  وسایر ...)

6- تحقیق:                                ( فعالیت های تحقیقی استادان ومحصلان واسناد حمایوی )

7- استادان و کارمندان  :              ( ظرفیت اکادمیک وغیر اکادمیک وبرنامه انکشاف مسلکی )

8- تجربه محصلان:                     ( معلومات محصلان دیتابیس ،پیشنهادات محصلان ، مهارت های فارغ التحصیلان )

9- ارتقا و تضمین کیفیت                     ( پلان، لایحۀ وظایف، طرزالعمل ، فعالیت ها )

10- کتابخانه و منابع معلوماتی                       ( ظرفیت وتسهیلات کتابخانه )

11- آموزش، تکنالوؤی معلوماتی و تسهیلات    ( تسهیلات مناسب ، صحت ، امنیت )