تاریخچة مختصر تضمین کیفیت و اعتبار دهی

تاریخچة مختصر تضمین کیفیت و اعتبار دهی

ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در سال 1391 در چوکات وزارت تحصیلات عالی ایجاد گردید. هدف از ایجاد این ریاست، انکشاف سیستم تحصیلات عالی باکیفیت در کشور بود. آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون غالب در سال 1392 شروع به فعالیت و کمیتة تضمین کیفیت پوهنتون و بخش‌ها را ایجاد کرد. کمیتة تضمین کیفیت غالب پروگرام تضمین کیفیت را به کمک و یاری کمیتة تضمین کیفیت پوهنحی‌ها در غالب مروج ساخت و به ارزیابی اصلاحی از تدریس استادان دست یازید که هر سال نتایج آن را به ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتبار دهی نیز می‌فرستاد تا این‌که در سال 1394 کاندیدای ارزیابی خودی گردید. ارزیابی خودی انجام یافت وگزارش ارزیابی را به وزارت محترم تحصیلات عالی فرستاد. در همان سال بازنگرهای آن مقام، غالب را ارزیابی کردند که در نتیجة ارزیابی و بازنگری آن‌ها، غالب از دور نخست عبور کرد و گام گذاشت به دور دوم. در سال 1397 کمیتة تضمین کیفیت غالب به یاری رهبری، بخش­ها و کمیته‌های تضمین کیفیت دانشکده‌ها بار دیگر ارزیابی خودی را انجام داد و گزارش آن را به ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی فرستاد. براساس گزارش ارزیابی خودی و خواست غالب، بازنگرهای ریاست محترم، بار دیگر غالب را ارزیابی کردند؛ در نتیجه شامل مرحلة سوم گردید. اکنون غالب مطمئن است با تشریک مساعی همه بخش‌ها و به یاری خداوند سال روان از دور سوم گذر نماید و شامل مرحلة اعتبار دهی گردد؛ چه رهبری غالب با همه بخش‌های آن تلاش دارند که تسهیلات لازم را برای عملی­سازی معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی فراهم کنند و از بهبود کیفیت برنامه‌ها، حمایت نمایند تا پوهنتون غالب از مرحلة سوم عبور کند و شامل اعتباردهی گردد.

زندگی­ نامۀ آمر ارتقای کیفیت

نام: محمد عابد

 تخلص: انور

  نام پدر: محمد انور

  زادگاه: شهر هرات، هرات، افغانستان

  تاریخ تولد: 20 سنبله 1372 خورشیدی

  تحصیلات: ابتدایی، لیسة امیر علی شیر نوایی؛ لیسه: افغان-ترک هرات؛ لیسانس: دانش­کدۀ انجینیری دانشگاه هرات در رشتۀ ساختمانی،

فعلاً دانش­جوی دورة ماستری دانشگاه آزاداسلامی مشهد.

مهارت­ها: دانستن زبان­های ترکی و انگلیسی.

کار در نهادها تا امروز: استاد دانش­گاه غالب 1395تا امروز، آمر ارتقای کیفیت دانشگاه غالب  از 1398).

درجۀ علمی: لیسانس.

دل­چسپی­ های فردی: تدریس، خواندن و نوشتن، ورزش و سفر. 

لوایح و مقررات 

لایحه وظایف کمیته ارتقای کیفیت پوهنتون

رئیس کمیته وظایف زیر را به عهده دارد: 

 1.ریاست از تمام جلسات کمیتۀ ارتقای کیفیت پوهنتون غالب؛

2.نظارت از اجراآت دفترداری آمریت تضمین کیفیت؛

3.اشتراک در امور کاری تضمین کیفیت؛

4.ترویج فرهنگ ارتقای کیفیت در سطح نهادتحصیلی؛

5.نظارت از تطبیق تصمیم کمیتۀ ارتقای کیفیت؛

6.نمایندگی از کمیتۀ تضمین کیفیت؛

7.همکاری با سایر ارگان‌ها و بازنگرها؛

8.انتشار اطلاعیه‌ها، بروشورها و غیره جهت آگاهی دهی استادان و محصلان از کاری های ارتقای کیفیت؛

9.اجرای سایر وظایف در رابطه به بهبود کیفیت که از طرف مقامات ذی‌صلاح در چوکات اسناد تقنینی محول می‌گردد.

اعضای کمیته وظایف زیر را به عهده دارند:

1. نظارت و بررسی امور تدریسی، به‌خصوص از تطبیق طرزالعمل ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس؛

2. نظارت و بررسی از امتحانات نهایی جهت تطبیق طرزالعمل واحد امتحانات؛

3. نظارت و بررسی حضوری از تدریس استادان بخش‌ها در جریان سمستر؛

4. نظارت و بررسی دقیق ازکریکولم و مفردات درسی بخش‌ها در جریان سمستر؛

5. نظارت از کاربرد تکنالوژی جدید درروند تدریس؛

6. نظارت و بررسی از فعالیت‌های علمی دانشگاهی بخش‌ها؛

7. نظارت و بررسی از تطبیق لوایح، مقرره‌ها و سایر اسناد تقنینی در ساحة دانشگاهی؛

8. نظارت و بررسی از انکشاف و ارتقای کیفی روند آموزشی از طریق ارزشیابی‌ها؛

9. تطبیق هر چه‌بهتر سیستم ارزیابی خودی و ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس استادان بر وفق لوایح وزارت تحصیلات عالی؛

10. شناسایی و اصلاح خلأهای سیستم آموزشی و ارائۀ راهکارهای مثمر درزمینه؛

11. برگزاری کارگاه آموزشی پیرامون پروسۀ ارزیابی خو دی 11 معیار و اصلاحی از تدریس؛

12. قضاوت عادلانه و منتقدانه در جمع‌آوری و تحلیل داده‌های ارزیابی اصلاحی از تدریس و ارزیابی خودی؛

13. ساختن پلان عملیاتی جهت رفع کاستی‌ها و ارتقای کیفی پوهنتون بعد از تحلیل ارزیابی خودی؛

14. ترویج و انکشاف آموزشی شاگرد محور در سطح پوهنتون؛

15. ایجاد زمینه‌های کاندیدا شدن پوهنتون به اعتبار دهی؛

16. بهبود اصلاح و ارتقای روند آموزش در صنف و خارج از آن؛

17. شناسایی و رشد استعدادها و مهارت‌ها، علایق محصلان و کمک به پرورش متعادل و همه‌جانبه شخصیت دانشگاهی آن‌ها؛

18. ایجاد زمینه‌ها و فرصت‌های مناسب برای تقویۀ انگیزه‌های آموزش ازجمله خلاقیت، نوآوری و ایجاد مهارت‌های ارزیابی خودی در محصلان؛

19. تهیۀ معلومات برای ارزیابی، اصلاح، بهبود تدریس و تقویت برنامه‌ها و روش‌های تدریس.                                                    

وظایف آمر ارتقای کیفیت

لایحه تضمین کیفیت

طرزالعمل کمیته ارتقای کیفیت