تاریخچة مختصر تضمین کیفیت و اعتبار دهی

تاریخچة مختصر تضمین کیفیت و اعتبار دهی

ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در سال 1391 در چوکات وزارت تحصیلات عالی ایجاد گردید. هدف از ایجاد این ریاست، انکشاف سیستم تحصیلات عالی باکیفیت در کشور بود. آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون غالب در سال 1392 شروع به فعالیت و کمیتة تضمین کیفیت پوهنتون و بخش‌ها را ایجاد کرد. کمیتة تضمین کیفیت غالب پروگرام تضمین کیفیت را به کمک و یاری کمیتة تضمین کیفیت پوهنحی‌ها در غالب مروج ساخت و به ارزیابی اصلاحی از تدریس استادان دست یازید که هر سال نتایج آن را به ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتبار دهی نیز می‌فرستاد تا این‌که در سال 1394 کاندیدای ارزیابی خودی گردید. ارزیابی خودی انجام یافت وگزارش ارزیابی را به وزارت محترم تحصیلات عالی فرستاد. در همان سال بازنگرهای آن مقام، غالب را ارزیابی کردند که در نتیجة ارزیابی و بازنگری آن‌ها، غالب از دور نخست عبور کرد و گام گذاشت به دور دوم. در سال 1397 کمیتة تضمین کیفیت غالب به یاری رهبری، بخش­ها و کمیته‌های تضمین کیفیت دانشکده‌ها بار دیگر ارزیابی خودی را انجام داد و گزارش آن را به ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی فرستاد. براساس گزارش ارزیابی خودی و خواست غالب، بازنگرهای ریاست محترم، بار دیگر غالب را ارزیابی کردند؛ در نتیجه شامل مرحلة سوم گردید. اکنون غالب مطمئن است با تشریک مساعی همه بخش‌ها و به یاری خداوند سال روان از دور سوم گذر نماید و شامل مرحلة اعتبار دهی گردد؛ چه رهبری غالب با همه بخش‌های آن تلاش دارند که تسهیلات لازم را برای عملی­سازی معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی فراهم کنند و از بهبود کیفیت برنامه‌ها، حمایت نمایند تا پوهنتون غالب از مرحلة سوم عبور کند و شامل اعتباردهی گردد.

زندگی­ نامۀ آمر ارتقای کیفیت

نام: محمد عابد

 تخلص: انور

  نام پدر: محمد انور

  زادگاه: شهر هرات، هرات، افغانستان

  تاریخ تولد: 20 سنبله 1372 خورشیدی

  تحصیلات: ابتدایی، لیسة امیر علی شیر نوایی؛ لیسه: افغان-ترک هرات؛ لیسانس: دانش­کدۀ انجینیری دانشگاه هرات در رشتۀ ساختمانی،

فعلاً دانش­جوی دورة ماستری دانشگاه آزاداسلامی مشهد.

مهارت­ها: دانستن زبان­های ترکی و انگلیسی.

کار در نهادها تا امروز: استاد دانش­گاه غالب 1395تا امروز، آمر ارتقای کیفیت دانشگاه غالب  از 1398).

درجۀ علمی: لیسانس.

دل­چسپی­ های فردی: تدریس، خواندن و نوشتن، ورزش و سفر. 

لوایح و مقررات                                                             

وظایفه آمر ارتقای کیفیت

لایحه تضمین کیفیت

طرزالعمل کمیته ارتقای کیفیت