تاریخچه مختصر کمیته تضمین کیفیت

تاریخچه مختصر کمیته تضمین کیفیت

ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در سال 1391 در چوکات وزارت تحصیلات عالی ایجاد گردید. هدف از ایجاد این ریاست، انکشاف سیستم تحصیلات عالی باکیفیت در کشور بود. آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون غالب در سال 1392 شروع به فعالیت و کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون و بخش‌ها را ایجاد کرد. کمیتۀ تضمین کیفیت غالب پروگرام تضمین کیفیت را به کمک و یاری کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنحی‌ها در غالب مروج ساخت و به ارزیابی اصلاحی از تدریس استادان دست یازید که هر سال نتایج آن را به ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتبار دهی نیز می‌فرستاد تا این‌که در سال 1394 کاندیدای ارزیابی خودی گردید. ارزیابی خودی انجام یافت وگزارش ارزیابی را به وزارت محترم تحصیلات عالی فرستاد. در همان سال بازنگرهای آن مقام، غالب را ارزیابی کردند که در نتیجۀ ارزیابی و بازنگری آن‌ها، غالب از دور نخست عبور کرد و گام گذاشت به دور دوم. در سال 1397 کمیتۀ تضمین کیفیت غالب به یاری رهبری، بخش­ها و کمیته‌های تضمین کیفیت دانشکده‌ها بار دیگر ارزیابی خودی را انجام داد و گزارش آن را به ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی فرستاد. براساس گزارش ارزیابی خودی و خواست غالب، بازنگرهای ریاست محترم، بار دیگر غالب را ارزیابی کردند؛ در نتیجه شامل مرحلۀ سوم گردید. اکنون غالب مطمئن است با تشریک مساعی همه بخش‌ها و به یاری خداوند سال روان از دور سوم گذر نماید و شامل مرحلۀ اعتبار دهی گردد؛ چه رهبری غالب با همه بخش‌های آن تلاش دارند که تسهیلات لازم را برای عملی­ سازی معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی فراهم کنند و از بهبود کیفیت برنامه‌ها، حمایت نمایند تا پوهنتون غالب از مرحلۀ سوم عبور کند و شامل اعتباردهی گردد.

زندگی­ نامۀ محمد عابد انور آمر تضمین کیفیت

محمد عابد انور به سال 1372 در شهر هرات ولایت هرات افغانستان دیده به جهان گشود.

تحصیلات ابتدایی را در لیسۀ امیر علی شیر نوایی شهر هرات و دورۀ لیسه را در مکتب افغان – ترک هرات به پایان رسانید. وی در سال 1394 مدرک لیسانس خود را در رشتۀ انجینیری ساختمانی از دانشگاه هرات به­ دست آورد و در سال 1400 موفق شد تا تحصیلات خود را در مقطع ماستری در کشور جمهوری اسلامی ایران در رشتۀ مدیریت پروژه و ساخت به اتمام رساند. وی  از سال  1398 تا اکنون وظیفۀ آمریت تضمین کیفیت را در پوهنتون غالب هرات به عهده دارد.

سوابق و تجارب کاری:

 • استاد در کورس امید افغان – ترک هرات (1393)؛
 • استاد در مکتب افغان – ترک هرات (1394-1395)؛
 • استاد در پوهنتون غالب هرات (ازسال 1395 تا اکنون)؛
 • مدیر تدریسی دانشکدۀ طب دندان دانشگاه غالب هرات (1395-1396)؛
 • آمر دیپارتمنت پاراکلینیک دانشکدۀ طب دندان دانشگاه غالب هرات (1397)؛
 • سرپرست دانشکدۀ طب دندان دانشگاه غالب هرات (1397-1398).

آثار و مقالات علمی

 • «بهبود عمل‌کرد سازمان»، نشر شده در مجلۀ علمی تحقیقی دانشگاه غالب هرات؛
 • «حکومت الکترونیک و نقش آن در مبارزه با فساد اداری (مطالعۀ موردی: افغانستان)، نشر شده در مجلۀ علمی تحقیقی دانشگاه غالب هرات؛
 • «بررسی علل تأخیر پروژه‌های عمرانی (مطالعۀ موردی: پروژۀ اعمار سیستم فاضلاب شهری هرات)، نشرشده در مجلۀ علمی تحقیقی دانشگاه غالب هرات؛
 • « اولویت‌ بندی عوامل مؤثر بر تأخیر پروژه‌های عمرانی با توجه به حوزه‌های عملکردی استاندارد مدیریت پروژه (مطالعة موردی: پروژه‌های عمرانی شهری هرات)، نشرشده در مجلۀ علمی تحقیقی دانشگاه غالب هرات؛
 • «شناسایی خدمات به محصلان و نیازها و توقعات محصلان از پوهنتون‌ها»، با تمویل مالی دانشگاه غالب هرات.

 

چارت تشکیلاتی کمیتۀ تضمین کیفیت

طرزالعمل کمیتۀ تضمین کیفیت

لایحۀ وظایف کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون

رئیس کمیتۀ وظایف زیر را به عهده دارد: 

 1.ریاست از تمام جلسات کمیتۀ ارتقای کیفیت پوهنتون غالب؛

2.نظارت از اجراآت دفترداری آمریت تضمین کیفیت؛

3.اشتراک در امور کاری تضمین کیفیت؛

4.ترویج فرهنگ ارتقای کیفیت در سطح نهاد تحصیلی؛

5.نظارت از تطبیق تصمیم کمیتۀ ارتقای کیفیت؛

6.نمایندگی از کمیتۀ تضمین کیفیت؛

7.همکاری با سایر ارگان‌ها و بازنگرها؛

8.انتشار اطلاعیه‌ها، بروشورها و غیره جهت آگاهی دهی استادان و محصلان از کاری های ارتقای کیفیت؛

9.اجرای سایر وظایف در رابطه به بهبود کیفیت که از طرف مقامات ذی‌صلاح در چوکات اسناد تقنینی محول می‌گردد.

اعضای کمیته وظایف زیر را به عهده دارند:

1. نظارت و بررسی امور تدریسی، به‌خصوص از تطبیق طرزالعمل ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس؛

2. نظارت و بررسی از امتحانات نهایی جهت تطبیق طرزالعمل واحد امتحانات؛

3. نظارت و بررسی حضوری از تدریس استادان بخش‌ها در جریان سمستر؛

4. نظارت و بررسی دقیق ازکریکولم و مفردات درسی بخش‌ها در جریان سمستر؛

5. نظارت از کاربرد تکنالوژی جدید درروند تدریس؛

6. نظارت و بررسی از فعالیت‌های علمی دانشگاهی بخش‌ها؛

7. نظارت و بررسی از تطبیق لوایح، مقرره‌ها و سایر اسناد تقنینی در ساحة دانشگاهی؛

8. نظارت و بررسی از انکشاف و ارتقای کیفی روند آموزشی از طریق ارزشیابی‌ها؛

9. تطبیق هر چه‌بهتر سیستم ارزیابی خودی و ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس استادان بر وفق لوایح وزارت تحصیلات عالی؛

10. شناسایی و اصلاح خلأهای سیستم آموزشی و ارائۀ راهکارهای مثمر درزمینه؛

11. برگزاری کارگاه آموزشی پیرامون پروسۀ ارزیابی خو دی 11 معیار و اصلاحی از تدریس؛

12. قضاوت عادلانه و منتقدانه در جمع‌آوری و تحلیل داده‌های ارزیابی اصلاحی از تدریس و ارزیابی خودی؛

13. ساختن پلان عملیاتی جهت رفع کاستی‌ها و ارتقای کیفی پوهنتون بعد از تحلیل ارزیابی خودی؛

14. ترویج و انکشاف آموزشی شاگرد محور در سطح پوهنتون؛

15. ایجاد زمینه‌های کاندیدا شدن پوهنتون به اعتبار دهی؛

16. بهبود اصلاح و ارتقای روند آموزش در صنف و خارج از آن؛

17. شناسایی و رشد استعدادها و مهارت‌ها، علایق محصلان و کمک به پرورش متعادل و همه‌جانبه شخصیت دانشگاهی آن‌ها؛

18. ایجاد زمینه‌ها و فرصت‌های مناسب برای تقویۀ انگیزه‌های آموزش ازجمله خلاقیت، نوآوری و ایجاد مهارت‌های ارزیابی خودی در محصلان؛

19. تهیۀ معلومات برای ارزیابی، اصلاح، بهبود تدریس و تقویت برنامه‌ها و روش‌های تدریس.                                                    

مدیریت تضمین کیفیت

وظایف آمر تضمین کیفیت