زندگی‌نامه داکترعبدالقادراحمد معاون اداری ومالی

زندگی‌نامه داکترعبدالقادراحمد معاون اداری ومالی

ماهیت و رسالت معاونیت اداری

معاونیت اداری پوهنتون غالب به سبب کنترول،  نظارت دقیق و مداوم  برکلیه امور اداری، مالی، ثبت و ضبط کلیـــــــه دارایی ها ، تامیــن نیروی انسانی، تدوین و اجرای ضوابط مربــوط به کارکنـان از اهمیــت ویژه ای بــرخوردار است، همچنان لازم به ذکر است که معاونیت اداری پوهنتون نقش مهمی را در رهبری و هدایت سیستم پیشتبانی پوهنتون و تأمین اعتبار مالی و تنظیم هزینه های احتمالی ایفا می­نماید. ایـــن معاونـــیت در جهت نظـــم بخشی به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آییـن نامـــــه های موجود تلاش نموده تا در راه پیشبــــرد و پیشرفت اهـــــداف مقدس پوهنتون فعالیت نمایـــد؛ لذا ایجاد امکانات لازم و فضـای مناسب و تجهیز فضای آموزشـــی، اختصاص بودجــــه و اعتبـــار لازم به کارکنـــان، تامین و توزیع تجهیـــــزات، امور عمومی و رفـاه را مدیریت می نماید. از این رو معاونیت اداری یکی از معاونت های مهم و کلیدی در پوهنتون غالب به حساب میرود. در مجموع مي‏ توان گفت که اين معاونیت با انجام وظايف خود به عنوان تسهیل کننده و فراهم کننده زمینه های کاری، راه را براي تحقق اهدف آموزشي، خدمتگزاری، تحقيقاتي و فناوري پوهنتون هموار مي‏نمايد.

اسم: عبدالقادر احمد

فارغ: پوهنحی طب معالجوی پوهنتون ننگرهار سال 1381

وظایف:

- مسؤول مرکز صحی جامع ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا از سال 1382 الی سال 1383؛

- مسؤول ولایتی توبرکلوز ولایت پکتیکا  از سال 1383 الی سال 1384؛

- مسؤول ولایتی HMIS ولایت پکتیکا از سال 1384 الی سال 1385؛

- مسؤول صحت عامه ولایت پکتیکا  از سال 1385 الی سال 1386؛

- مسؤول زون شمال شرق مؤسسۀ HAS  از سال 1386 الی سال 1388؛

- معاون اداری-مالی پوهنتون غالب از سال 1389 تاامروز.

لایحۀ وظايف معاون اداری و مالی پوهنتون

چارت تشکیلات