کمیته ها

کمیته ها

طرزالعمل حاضری‌های الکترونیک

طرزالعمل تجدید نظر پارچه‌های امتحان

طرزالعمل انتخاب و فعالیت‌های نماینده‌های صنوف تعدیل شده

طرزالعمل انتخاب و فعالیت‌های نماینده‌های صنوف

میکانیزم شمولیت محصلان

طرزالعمل شمولیت و اخذ فیس محصلان

طرزالعمل‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ محصلان

طرزالعمل سیستم تدریس غیرحضوری

طرزالعمل امتحانات کانکور خصوصی

طرزالعمل پذیرش فارغان موسسات نیمه عالی به موسسات عالی

طرزالعمل کانکور جدید خصوصی به دولتی

طرزالعمل شمولیت محصلان

طرزالعمل تشخیص مهارت‌های فارغ‌التحصیلان و پلان انکشافی آنها

طرزالعمل تشخیص مهارت‌های فارغان ۱۴۰۱

رهنمود نگارش مونوگراف

طرزالعمل فعالیت های ماورای درسی محصلان

طرزالعمل تأجیل و رفع تأجیل

رهنمود ارتباط مستمر با فارغان

رهنمود معرفی محصل مهمان

رهنمود پرداخت فیس

طرزالعمل توزیع دیپلوم فارغان

طرزالعمل توزیع ترانسکریپت،سرتیفیکیت و دیپلوم

رهنمود تهیۀ کتاب‌ فارغان و اندراج

طرح ایجاد پورتال فارغان

مقرره دورۀ لیسانس

لایحۀ وظایف استاد رهنما

دستور‌العمل انتخاب و فعالیت محصل نمایندۀ صنف

راه‌نمای تدوین مونوگراف در دورۀ لیسانس

لایحۀ تدوین مونوگراف در دورۀ لیسانس