گرامی‌داشت از روز آتش‌نشانی و ایمنی

گرامی‌داشت از روز آتش‌نشانی و ایمنی

کمیته‌ی امنیت، صحت، مصونیت و حفظ محیط زیست و کمیته‌ی جندر پوهنځی طب معالجه‌وی پوهنتون غالب، برای ارج‌گزاری به روز آتش‌نشانی و ایمنی، محفلی را به روز دوشنبه، 7 میزان 1399، ساعت 10 قبل از ظهر در سالون همایش‌های غالب برگزار می‌کند.