کتاب‌خانه

کتاب‌خانه

 

پوهنحی یک بخشی‌ از‌ کتابخانۀ‌ عمومی‌ پوهنتون‌ مربوط‌ به‌ پوهنحی‌ کمپیوترساینس‌ میباشد،‌ که‌ 033 جلد‌ کتاب‌ دارد.‌تعداد‌ 033 جلد‌ کتاب‌ دیگر‌هم‌ قرار‌ است‌ که‌ به‌ این‌ مقدار‌ اضافه‌ گردد‌ که‌ تا‌ هنوز‌ به‌ کتابخانه‌ انتقال‌ نگردیده‌ است.‌یک‌ کتابخانۀ‌ تخصصی‌ در‌ خود‌ پوهنحی‌هم‌ قرار‌ است‌ ایجاد‌ گردد،‌که‌ تمرکز‌ بیشتر‌ آن‌ برای‌ استفادة‌ استادان‌ و‌ کادر‌علمی‌ دیپارتمنت های‌ پوهنحی‌ خواهد‌ بود.‌ایجاد‌ کتابخانۀ‌ دیجیتال‌ در سطح‌ پوهنحی‌ میباشد