آمریت مرکز تحقیقات علمی

آمریت مرکز تحقیقات علمی

لایحۀ وظایف مرکز تحقیقات علمی

عنوان وظیفه:‌ آمریت مرکزی تحقیقات علمی

مسؤول در مقابل: معاونیت تحقیقات علمی و ارتباطات

افراد تحت پوشش: مدیر اجرایی مرکز تحقیقات علمی

هدفِ وظیفه: مدیریت و اجرایی ساختن تمامی اقدامات مربوط به مرکز تحقیقات علمی پوهنتون غالب.

 

شرح وظایف

1ـ ترتیب پلان عملیاتی مرکز تحقیقات؛

2ـ ترتیب پلان انفرادی آمریت مرکز تحقیقات علمی؛

3ـ نظارت متداوم از کمیته‏های تحقیق و فعالیت‏شان؛

4ـ گزارش‎دهی ماهوار، ربع‏وار و سالانه فعالیت‏های مرکز تحقیقات علمی به آمر مافوق؛

5ـ هم‏کاری با کمیته‎های تحقیقات علمی پوهنحی‎ها برای برگزاری کنفرانس‏های علمی تحقیقی؛

6ـ برقراری و تحکیم ارتباطات جهت همکاری میان کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی و کمیته‏های فرعی تحقیقات پوهنحی‏ها؛

7ـ برقراری و تحکیم ارتباطات و هم‎کاری مرکز تحقیقات علمی و مراکز تحقیقاتی مؤسسات ذی‏ربط؛

8ـ معرفی آثار برجستۀ تحقیقی سال برای کاندیدا شدن، مطابق طرز العمل گزینش آثار علمی تحقیقی؛

9ـ نظارت از درج آثار تحقیقاتی اعضای کادر علمی، اداری و محصلان در دیتابیس و وب سایت؛

10ـ جمع‏آوری گزارش‏ها و فعالیت‏های کمیته‏های تحقیقات علمی پوهنحی‏ها؛

11ـ تدویر کورس‎های میتودولوژی تحقیق برای برای استادان، کادر اداری و محصلان هم‎آهنگ با نیازسنجی؛

12ـ فراهم‎آوری تسهیلات ممکنۀ تحقیق برای محققان داخلی و خارجی؛

13ـ داشتن عضویت آمر مرکز تحقیقات علمی در کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی و کمیتۀ جوانب اخلاقی تحقیقات؛

14ـ نظارت و سرپرستی از امور کاری مرکز تحقیقات علمی؛

15ـ هم‏کاری با کمیتۀ تحقیقات محصلان در سطح پوهنتون و پوهنحی‏ها؛

16ـ شریک‏سازی تحقیقات علمی کادر علمی، اداری و محصلان با مراجع ذی‏ربط؛

17ـ ارزیابی از نتایج تحقیقات علمی فرستاده شده به دیگر نهادها؛

18ـ نیازسنجی برای برگزاری ورکشاپ‏های علمی تحقیقی برای کادر علمی، اداری و محصلان غالب؛

19 اجرای سایر وظایفی که مطابق با قانون از طرف آمر مافوق سپرده می‏شود.

Email: research@ghalib.edu.af

طرزالعمل ها

پالیسی_اخلاقی_در_بخش_تحقیق،_ترجمه_و_تألیف

پلان_انکشافی_مرکز_تحقیقات_علمی_پوهنتون_غالب

طرزالعمل تدوین مونوگراف

طرزالعمل_برخورد_با_تخلفات_پژوهشی

طرزالعمل_پروژه_های_تحقیقی_صنفی_محصلان_در_صنف_های_حضوری_و_غیر_حضوری

طرزالعمل_پروژه_های_تحقیقی_و_اعطای_پاداش_به_فعالیت_های_تحقیقی.

فورم شرح بودجۀ پروژههای تحقیقی

فورم طی مراحل طرح تحقیق

فورم طی مراحل کتاب برای چاپ

فورم_طی_مراحل_مقالۀ_تحقیقی_برای_چاپ_در_ژورنالی_بیرونی_از_آدرس_مرکز

نمونۀ_پرپوزل_تحقیق_در_علوم_اجتماعی

نمونۀ پرپوزل تحقیق طبی

پالیسی تحقیقات پوهنتونی

پالیسی_دیپارتمنت_پروژه_های_بیرونی_مرکزتحقیقات_علمی

پالیسی_نمایشگاه_نشرات_پوهنتون_غالب

طرزالعمل_کمیتۀ_تحقیقات_علمی_محصلان