کمیتۀ فرهنگی پوهنتون غالب

کمیتۀ فرهنگی پوهنتون غالب

    معرفی

    کمیتۀ فرهنگی پوهنتون غالب، یکی از کمیته‌های شانزده‌گانۀ این نهاد تحصیلی‌است، که فعالیت‌های فرادرسی، فرهنگی و ورزشی و نشراتی پوهنتون غالب را شامل می‌گردد. این کمیته در سطح مرکزی و پوهنځی‌های پنج‌گانه فعال است و امور فرهنگی، ورزشی و نشراتی پوهنتون را سروسامان می‌دهد.

لایحۀ وظایف کمیتۀ فرهنگیِ پوهنتون غالب

مسؤول در مقابل: معاونیت اداری و مالی

افرادِ تحت پوشش: کمیته‌های فرعی پوهنځی‌ها

 

      لایحه وظایف کمیته فرهنگی

      طرزالعمل کمیتهٔ فرهنگی پوهنتون غالب 

      لیست اعضای کمیتهٔ فرهنگی

      نمودار تشکیلاتی کمیتهٔ فرهنگی پوهنتون غالب