کمیته مبارزه با فساد و تخطی ها

کمیته مبارزه با فساد و تخطی ها

لایحۀ وظایف کمیته مبارزه با فساد و تخطی‌ها
 

  1. تطبیق استراتیژی های مبارزه با فساد به منظور افزایش شفافیت و سلامت اداری؛
  2. ایجاد کمیته‌ها یا نماینده‌های فرعی در سطح پوهنحی‌ها؛
  3. ارائه گزارش ماه‌وار، ربع‌وار و سالانه به ریاست پوهنتون؛
  4. مستندسازی تمامی فعالیت‌های کمیته به منظور ارائه در ارزیابی‌های پوهنتون؛
  5. رسیدگی به مشکلات مربوط به فساد و تخطی‌های اداری در سطح پوهنتون؛
  6. ایجاد زمینه‌ها به منظور تدویر مراسم، همایش و ورکشاپ در راستای گسترش شفافیت، پیشگیری و کاهش تخطی‌های اداری مطابق به حدود صلاحیت‌ها؛
  7. ارسال گزارش شکایات و مشکلات محصلان و استادان در زمینۀ تخطی‌های اداری به مراجع ذی‌ربط جهت رسیدگی به آن‌ها؛
  8. انجام کلیه فعالیت‌ها و خدمات حقوقی مجاز که در راستای حصول اهداف کمیته باشد؛
  9. شرکت در همایش‌ها، سمینارها، و کنفرانس‌های مبارزه با فساد اداری اعم از داخلی و خارجی؛
  10. سایر صلاحیت‌هایی که مطابق اساس‌نامه و طرزالعمل‌ها به کمیته محول می‌گردد؛

طرزالعمل کمیتۀ مبارزه با تخطی‌های اداری و کادری