کمیته مبارزه با فساد و تخطی ها

کمیته مبارزه با فساد و تخطی ها

لایحه وظایف کمیته مبارزه با فساد و تخطی‌ها

تطبیق استراتیژی های مبارزه با فساد به منظور افزایش شفافیت و سلامت اداری؛
ایجاد کمیته‌ها یا نماینده‌های فرعی در سطح پوهنحی‌ها؛
ارائه گزارش ماه‌وار، ربع‌وار و سالانه به ریاست پوهنتون؛
مستندسازی تمامی فعالیت‌های کمیته به منظور ارائه در ارزیابی‌های پوهنتون؛
رسیدگی به مشکلات مربوط به فساد و تخطی‌های اداری در سطح پوهنتون؛
ایجاد زمینه‌ها به منظور تدویر مراسم، همایش و ورکشاپ در راستای گسترش شفافیت، پیشگیری و کاهش تخطی‌های اداری مطابق به حدود صلاحیت‌ها؛
ارسال گزارش شکایات و مشکلات محصلان و استادان در زمینه تخطی‌های اداری به مراجع ذی‌ربط جهت رسیدگی به آن‌ها؛
انجام کلیه فعالیت‌ها و خدمات حقوقی مجاز که در راستای حصول اهداف کمیته باشد؛
شرکت در همایش‌ها، سمینارها، و کنفرانس‌های مبارزه با فساد اداری اعم از داخلی و خارجی؛
سایر صلاحیت‌هایی که مطابق اساس‌نامه و طرزالعمل‌ها به کمیته محول می‌گردد؛

طرزالعمل_کمیتۀ_مبارزه_با_تخطی‌های_اداری_و_کادری