کمیته ارتقای ظرفیت

کمیته ارتقای ظرفیت

لایحه وظایف کمیتة‌ ارتقای ظرفیت

1. ساخت، توزیع و تحلیل فورم‌های نیازسنجی برنامه‌های ارتقای ظرفیت در سطح پوهنتون غالب؛
2. برگزاری جلسات کمیته مطابق به طرزالعمل کمیته؛
3. ارائة گزارش ‌ربع‌وار و سالانه به معاونیت اداری و مالی پوهنتون غالب؛
4. مستندسازی تمامی فعالیت‌های کمیته به منظور ارائه در ارزیابی‌های پوهنتون؛
5. برگزاری دوره‌های آموزشی به‌صورت منظم برای کارمندانِ اداری و خدماتی؛
6. زمینه‌سازی برنامه‌های ارتقای ظرفیت برای کارمندان در داخل و خارج کشور؛
7. برقراری ارتباط مؤثر و دوام‌دار با نهادهایی که در حوزة ظرفیت‌سازی فعالیت می‌نمایند؛
8. ‌سایر صلاحیت‌هایی‌که مطابق اساس‌نامه و طرزالعمل‌ها به کمیته محول می‌گردد.

طرزالعمل_کمیته_ی_ارتقای_ظرفیت_پوهنتون_غالب