کمیته ارتقای ظرفیت

کمیته ارتقای ظرفیت

لایحۀ وظایف کمیتۀ ارتقای ظرفیت

1. ساخت، توزیع و تحلیل فورم‌های نیازسنجی برنامه‌های ارتقای ظرفیت در سطح پوهنتون غالب؛
2. برگزاری جلسات کمیته مطابق به طرزالعمل کمیته؛
3. ارائۀ گزارش ‌ربع‌وار و سالانه به معاونیت اداری و مالی پوهنتون غالب؛
4. مستندسازی تمامی فعالیت‌های کمیته به منظور ارائه در ارزیابی‌های پوهنتون؛
5. برگزاری دوره‌های آموزشی به‌ صورت منظم برای کارمندانِ اداری و خدماتی؛
6. زمینه‌ سازی برنامه‌های ارتقای ظرفیت برای کارمندان در داخل و خارج کشور؛
7. برقراری ارتباط مؤثر و دوام‌ دار با نهادهایی که در حوزۀ ظرفیت‌ سازی فعالیت می‌نمایند؛
8. ‌سایر صلاحیت‌هایی‌ که مطابق اساس‌نامه و طرزالعمل‌ها به کمیته محول می‌گردد.

طرزالعمل کمیتۀ ارتقای ظرفیت پوهنتون غالب