.

.

کارشیوه‌ی جندر

لایحه وظایف کمیته جندر

1. ایجاد کمیتۀ جندر و تطبیق و نظارت پالیسی جندر در پوهنځی‌‌ها، به منظور پیش‌بُرد امور جندر؛

2. ارائة گزارش ماه‌وار، ربعوار و سالانه به ریاست پوهنځی و کمیتة مرکزی؛

3. مستندسازی تمامی فعالیتهای کمیته، به‌منظور ارائه در ارزیابیهای پوهنتون؛

4. رسیده‌گی به مشکلات مربوط به جندر در سطح پوهنتون از طریق کمیته‌های پوهنځی‌ها‌؛

5. ایجاد زمینه‌ها به‌منظور تدویر مراسم، همایش و ورکشاپ در راستای مسائل جندر، مطابق ‌به حدود صلاحیت‌ها؛

6. ارسال گزارش شکایات و مشکلات محصلان و استادان به معاونیت امور محصلان جهت ‌رسیده‌گی به آن‌ها؛

7. انجام كلیه فعالیت‌ها و خدمات حقوقي مجاز كه در راستاي حصول به اهداف کمیته باشد؛

8. شركت در همایش‌ها، سیمینارها و كنفرانس‌هاي حقوقي اعم از داخلي و خارجي؛

9. ارائة خدمات مشاوره و ارشادي و برگزاري دوره‌هاي كارآموزي برای محصلان پوهنځی‌های مختلف پوهنتون غالب طبق ضوابط مقرر؛

10. ‌‌سایر صلاحیت‌هایی‌که مطابق اساس‌نامه و طرزالعمل‌ها به کمیته محول می‌گردد.