معرفی کمیته جندر

معرفی کمیته جندر

معرفی کمیته جندر

مقدمه
افغانسیان کشوری است که سالها در گیر جنگ بوده است. گوناگونی فرهنگی و رسم ورواج های فراوان و رنگارنگ،چهره این سرزمین را در راستای برخورد با زنان با شماری از کشورهای جهان متفاوت ساخته است؛ زیرا ضدارزشهایی را که با کرامت و حقوق یک زن برابری ندارند و برای آنها در سرچشمه های اسلامی هیچ سندی نمی توان یافت بر دوش زن جامه افغانستان افگنده است و آنان را سیاه سر، مادر اولادها، مادر فلانی و ... ساخته است.
پوهنیون غالب میخواهد زنان در عرصه های آموزش و پرورش، صحت، انکشاف اجتماعی، ا قتصاد، سیاست، فرهنگ وصلح با برجسته گی تمام فراچشم باشند، از این رو در پرتو رهنمیایی های آیین زنده گی ساز اسلام، با فراچشم داشتن معیاهارهای حقوق بشر و ارج گزاری به جایگاه انسان میخواهد این کارشیوه را ارایه دهد.اصطلاح ها و مفهوم ها
جنس و جنسیت: جنس به ابعاد بیولوژیکی مردانه گی و زنانه گی گفته میشود؛ جنس فزیکی، پابرجا و غیر قابل اختیاراست و بر بنیاد تعامل های طبیعی ساخته میشود؛ مگر، جنسیت، ویژه گی های و صفت های اجتماعی دو جنس را میگویند؛یعنی به اجزای نافزیولوژیکی یی اشاره دارد که از نگاه فرهنگی، برای زنان یا مردان مناسب دانسته میشوند. جنسیت در وا قع گروهی از چشم داشت هایی است از مرد و زن که در جایگاه ویژه، چه کاری را باید انجام دهند. جنسیت در جامعه های گوناگون، گوناگونی هایی دارد؛ زیرا جنسیت، آن زنجیریی از نقش ها است که روی کردهای فرهنگی آن ها را سروسامان میدهند.

جندر: تعیین، تعریف و تشخیص مسؤولیت ها و نقشهایی افراد انسانی در اجتماع میباشد؛ یا مراد از جندر تفاوت نقشها و مسؤولیت های اجتماعی زنان و مردان بوده که با گذشت زمان، قابل تغییر استند. این تفاوت در نقش ها، مسؤولیت-ها، دسترسی به سرچشمه ها، فرصتها، نیازمندی ها، موقعیت های اجتماعی و دیدگاه های زنان و مردان فراچشم می باشد.جندر تنها مسأله های وابسته به زنان را بررسی نمیکند، بل پوندها و وابسته گی های زنان و مردان را تحلیل می نماید.
آگاهی جندر: آن است که زنان و مردان، تجربه ها، خواستها و نیازمندی های گوناگون دارند که بسیاری از موا قع،نامتوازن نیز هستند و با گذشت زمان و تلاش آنها را میتوان تغییر داد.
تساوی جندر: به معنای شرایط یکسان برای زنان و مردان، از برای دست یافتن کامل حقوق انسانی خویش و توان -مندی در راستاهای بالنده گی و انکشاف ملی، سیاسی،
اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، نیز بهره گیری برابرانه از دست -آوردهای موارد یادشده میباشد. این برابری به معنای یکسان شدن زنان و مردان نیست، بل از برای فراهم آوری فرصتها و زمینه های مساوی در زنده گی میباشد.
آگاهی ها بر بنیاد جنس: برای تحلیل جندر، همه آگاهی ها میبایست بر بنیاد جنس دسته بندی و گردآوری گردد تا اندازه تفاوتها، تأثیرات نابرابریهای زنان و مردان را پیدا نمایم.
برنامه ریزی جندر: فراشدی است که همه برنامه ها انکشافی نیازمندی های جندر و مسایل زنان و مردان را فراچشم داشته و تأثیرهای برنامه ها را بر زنان و مردان برجسته و بهره گیرنده گان را مشخص می گرداند.
حساس بودن به جندر: به تشخیص تفاوتها، نابرابری ها، دشواری ها و نیازمندی های مردان و زنان و جای گزینی این نگاه کردها در راه کارهای و کارکردهای گفته میشود.
توان مندسازی: فراشدی است که به وسیله آن، زنان و مردان در اوضاع نامساعد و عدم، دسترسی به منابع، دانش وآگاهی، تصمیم گیری، بلندبردن آگاهی و ... با اشتراک در کارهای اجتماعی، برای اداره و حل دشواری ها به وسیله خود شان آماده میشوند.

 


اهداف

 •  توزیع مساویانه فرصتها و منفعت ها برای زنان و مردان در یک اجت ماع؛
 •  پدیدآوردن شرایطی برای بهره مند گرداندن زنان و مردان از حقوق مساوی، همچون افراد ذی نفع از هرگونه منابع،امتیازها و کمک ها، به گونة برابر؛
 •  تشخیص مسؤولیت های فردی، تثبیت کارکرد گروهای منزوی و آسیب دیده و پشییبانی از ضرردیده گان؛
 •  جستجوی علتهای بی عدالتی ها و نابرابری ها، تحلیل آنها و پیداکردن راه حل های درست و قانونی برای آنها؛
 •  پشتیبانی از حقوق زنان و مردان از برای تطبیق عدالت؛
 •  همکاری در راه آموزش و پرورش محصلان بدون به دیده داشتن جنس، همچون شهروندان روشنفکر، مسؤول ومنتقد، که دارای توانایی های لازم در راه بالنده گی خویش باشند؛

 تلاش در راه افزایش کارآیی ها و توانایی های استادان، کارمندان و محصلان زن و رسیده گی و بررسی موانع برای یکسوسازی آنها.وظایف و صلاحیت های کمیتة جندر

 • همکاری با زنان در راستای ثبت و راجستر زنان، همچون افراد ذی نفع؛
 • همکاری در بخش آموزش و ارتقای کیفیت برای زمینه سازی تساوی حقوق اجتماعی و توان مندسازی جندر؛
 •  تلاش در راه فراهم سازی فرصتهای آموزشی و زمینه های بلندبردن سویه تحصیلی استادان زن به سویه ماستری و دکتورا
 • تصنیف، تألیف، تدوین ترجمه و ویرایش مقاله ها و متن هایی که در راستای گفتمان های جندر باشند و ترغیت وتشویق محصلان در نوشتن پایان هایی در پیوند با مسایل جنسیت و جندر؛
 •  تشویق استادان زن به پژوهش و پشتیبانی از پروژه هایی که در راستای جندر باشند؛
 •  نصب بنرهای وابسته به جندر در ریاست پوهنتون و پوهنحی ها در باره آگهی دهی از برنامه ها کوتاه مدت ودرازمدت جندر و چه گونه گی رسیده گی به مسایل جندر؛
 •  ایجاد سیستم نت ورک ویژه زنان برای کارمندان، استادان و محصلان پوهنتون؛
 • برگزارکردن پیوندهای بایسته با نهادها دولتی و غیردولتی از برای راه انداختن گفتمان های سازنده درباره جندر،بهره گیری دوجانبه از مشوره های ارزشمند و کارآمد و همکاری های باهمی؛
 •  دادن مشوره های مؤثر در راه فراهم سازی تساوی جندر و برآورده شدن نیازمندی های زنان؛
 •  فراهم نمودن تسهیلات برای کارمندان و محصلان زن، برای نمونه ایجاد کودکستانها، مکان های ویژه، امن ومحفوظ تفریح و ورزش، سهولتهای ترانسپورتی در رفت وآمد به پوهنتون، راه اندازی سیرهای علمی و سفرهای کوتاه مدت و ...؛
 •  شناسایی استادان، کارمندان و محصلان نخبة زن و فراهم سازی زمینه های بالنده گی آنها؛
 • برگزاری همایشها، کنفرانسها، سیمنارها و کارگاه های آگاهی دهی جندر، به ویژه به مناسب های بسان روز زن،روز مادر و ...؛

 


نمودرا تشکیلاتی

معرفی مسؤول کمیته

سیفوره ریاض ، مسئوول کمیته جندر

سیفوره ریاض فرزند شیراحمد ریاض در 6 سپتمبر 1980میلادی در یک خانواده ی متفکر و علم پرور در شهر هرات دیده به جهان گشود . وی تحصیلات ابتدای  و متوسطه را در مکتب متوسطه رازی و دوره عالی را در لیسه محجوبه هروی و لیسه خصوصی هری در سال  2012 به پایان رساند. و در کانکور همان سال توانست موفقانه در رشته مورد علاقه اش انجینیری سیول در پوهنتون هرات راه یابد. و موصوف با اخذ نمره عالی در کانکور از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان موفق به اخذ بورسیه ی تحصیلی در مقطع لیسانس درکشور ترکیه گردید اما به دلیل مشکلات شخصی نتوانست از این فرصت تحصیلی استفاده نماید و دوره لیسانس را در پوهنتون هرات به پایان رسانید ودرسال 2015 فارغ التحصیل گردید. سیفوره ریاض نظر به علاقه شدید به تدریس در دانشگاه و با داشتن هشت سال سابقه تدریس در مکتب استاد ریاض ، توانست در سال 2017 به حیث استاد بالمقطع در پوهنتون غالب مقرر شود و تا اکنون 2020 در کنار تدریس مضامین مختلف در پوهنحی های کامپیوتر ساینس ،اقتصاد و ستوماتولوژی همچنین مصروف فعالیت های مرتبط به جندر و برابری جنسیتی بطور افتخاری می باشد. و همزمان دانشجویی دوره ی ماستری رشته استرکچر انجینیری سیول است .

فایل‌ها برای دانلود:

طرزالعمل کمیته