سالِ نهم نشراتی. سلسلهٔ بیست‌و‌نُه و سی‌اُم. شمارهٔ 2 و 3. تابستان و خزان 1399

سالِ نهم نشراتی. سلسلهٔ بیست‌و‌نُه و سی‌اُم. شمارهٔ 2 و 3. تابستان و خزان 1399

معلومات این شماره

ریشه‌های عرفان اسلامی در قرآن و سنت - پوهاند فضل‌الرحمن فقیهی هروی

سیر تاریخی مرگ شیرین و برخورد حقوقی با مسأله در عصر ما - دکتور سید عظیم فقیری و آرزو فقیری

تضمین‌های حقوق بشری در رابطهٔ فرد با نهادهای اجرایی افغانستان- دکتر سیدحسین حسینی

جلوه‌های حقوقی سیاست مشارکتی افغانستان در قبال خشونت علیه زنان - دکتر عبدالملک وحیدی

حکمت نظری در گرشاسپ‌نامهٔ اسدی توسی - غلام رسول رحمانی و دکتر محمود بشیری

پارادایم فازی؛ مبنای تحقیقات نوین - علی‌الله آزاد و هم‌کاران

جُستاری در چیستی مکتب اهل رأی - حیدر حمید

حکومت الکترونیک و نقش آن در مبارزه با فساد اداری - انجینیر محمد عابد انور

تأثیرات صنایع دستی بر رشدِ اشتغال و صادرات - محمد اسحاق فیضانی

جای‌گاه محیط زیست در اسلام و قوانین افغانستان - عتیق‌الله رحمانی

مبانی علمی، کلینیکی و اخلاقی فاصله‌گذاری اجتماعی در دوران همه‌گیری کووید - 19 - دکتور عزیز‌الرحمن نیازی و دکتور نثار احمد شایان

موج دوم بیماری کووید - 19: چالش‌ها و راه‌بردها برای مدیریت - دکتور نثاراحمد شایان و دکتور عزیز‌الرحمن نیازی

کم‌بود ویتامین "د" و ارتباط آن با استئوآرتریت زانو در مریضان هرات - دکتور احمد طارق عزیزی

اختلاطات اولیهٔ جراحی پس از ترمیم فتق دیافراگم مادرزادی از طریق شق توراکوتومی در مقابل شق لاپراتومی - ترجمهٔ دکتور آمنه منصوری و هم‌کاران

ترجمهٔ انگلیسی چکیده‌های این شماره