کمیته تضمین کیفیت

کمیته تضمین کیفیت

مقدمه

مراقبت از کیفیت عملکرد وارایۀ خدمات براساس معیارها تعیین شده وزارت تحصیلات عالی ونیز شناسایی نکته های قوت وضعف وهمچنین تشخیص فرصتها وتهدیدها وکوشش برای بهبود وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب از جمله وظایف اساسی پوهنحی است؛ چنانچه اگر این وظایف به وضعیت مطلوب  بینجامد باعث میشود که آنچه در دیدگاه پوهنتون شکل گرفته تحقق یابد، که همان کسب جایگاه برتر در بین پوهنتونهایی افغانستان میباشد .

به منظور تحقق هرچه بهتر مطلوبه هایی  ذکرشده در سطح پوهنحی اقتصاد کمیتۀ تضمین کیفت ایجاد شده است ودارای طرزالعمل خاصی برای پیشبرد امورات میباشد.

اهداف

 • هماهنگی ونظارت واحراز کلیه امور تضمین کیفیت؛
 • برجسته ساختن فعالیت های  پوهنحی؛
 • بهبود کیفیت تدریس وفعالیت های اکادمیک؛
 • عرضه خدمات بهتر برای محصلین؛
 • تهیه اسناد و گزارش؛
 • برگزاری وروابط میان مراکز دولتی وخصوصی با پوهنحی ؛
 • تدویر جلسات ؛
 • نظارت از فعالیت های بخش اکادمیک؛
 • برقراری ارتباط مستمر با مسؤولین بخش های  اکادمیک پوهنتون .

اعضای کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنحی اقتصاد

 • آمر ومسؤول کمیتۀ تضمین کیفیت: شبانه مرسل  صدیقیان

  اعضا

 • حامد امیری
 • فیروز احمد گنجی
 • محمد رفیع رحمانی
 • حامد رسولی

تدویر جلسات

جلسات کمیتۀ تضمین کیفیت به 23 هر برج برگزار میگردد.

وظایف اعضا کمیتۀ تضمین کیفیت

 1. نظارت وبررسی از امور تدریسی، بالخصوص از تطبیق طرزالعمل ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریسی؛
 2. نظارت وبررسی ازامتحانات نهایی جهت تطبیق طرزالعمل واحد امتحانات؛
 3. نظارت وبررسی حضوری از تدریس استادان بخش ها درجریان سمستر؛
 4. نظارت وبررسی از کاریکولم ومفردات درسی؛
 5. نظارت از کاربرد تکنولوزی جدید در روند تدریس؛
 6. تطبیق هر چی بهتر سیستم ارزیابی خودی؛
 7. شناسایی واصلاح خلاهای سیستم آموزشی؛
 8. ساختن پلان عملیاتی کمیتۀ تضمین کیفیت  جهت تنظیم امور؛
 9. تهیه معلومات برای ارزیابی، اصلاح، بهبود تدریس وتقویت برنامه ها وورش های تدریس؛
 10. گرازش دهی به آمریت ارتقای کیفیت .

چگونگی اجرای فعالیت های کمیتۀ تضمین کیفیت

فعالیت های  کمیتۀ تضمین کیفیت طبق معیارهای یازده گانه تضمین کیفیت درشروع سمستر درقالب پلان عملیاتی براساس زمان اجرا، برنامه ریزی میشود و در23 هرماه براساس اهداف پلان شده ، اجندا تهیه شده ودر جلسۀ کمیته تضمین کیفیت بحث ومورد فیصله صورت میگیرد وبعداً براساس  تصامیم وفیصله ها ، فعالیت های پلان شده به اجرا در می آید ودرصورت نیاز در جریان سمستر بعضی فعالیت هایی که قبلاً در پلان عملیاتی برنامه ریزی نشده  در پلان انکشافی این کمیته گنجانیده میشود .

از فعالیت های انجام شده در اخیر هر ماه گزارش تهیه وبا اسناد وشواهد در کمیتۀ تضمین کیفیت آرشیف شده وکاپی آن به آمریت ارتقای کیفیت و ریاست پوهنحی اقتصاد ارسال میشود ونهایتاً در اخیر سمستر پلان تطبیقی ازروی  پلان عملیاتی قبلاً برنامه ریزی شده تهیه، ونقاط قوت وضعف شناسایی میشود و  فعالیتهای انجام نشده  پلان عملیاتی ، به پلان عملیاتی  سمستر بعدی انتقال داده شده ودر اولویت برنامه ها قرار میگیرد.

معیارهای یازده گانه

1- ماموریت و استراتیژی ها:             ( تهیه ماموریت وپلان استراتیژیک پوهنحی ودیپارتمنت و......... )

2- سهم گیری در جامعه و انکشاف:              ( فعالیت های اکادمیک استادان ومحصلان و .....)

3- حاکمیت، رهبری و اداره:            ( ساختار اداری مناسب ، کمیته ها ، لایجه وظایف واصول اخلاقی )

4- منابع مالی  :                               ( پلان عملیاتی مالی ، سیستم مالی ، حسابرسی مالی )

5- برنامه های علمی  :           ( کاریکولم ونصاب تحصیلی تایید شده ، مرور تفاهمنامه ها  وسایر ...)

6- تحقیق:                                ( فعالیت های تحقیقی استادان ومحصلان واسناد حمایوی )

7- استادان و کارمندان  :              ( ظرفیت اکادمیک وغیر اکادمیک وبرنامه انکشاف مسلکی )

8- تجربه محصلان:                     ( معلومات محصلان دیتابیس ،پیشنهادات محصلان ، مهارت های فارغ التحصیلان )

9- ارتقا و تضمین کیفیت                     ( پلان، لایحۀ وظایف، طرزالعمل ، فعالیت ها )

10- کتابخانه و منابع معلوماتی                       ( ظرفیت وتسهیلات کتابخانه )

11- آموزش، تکنالوؤی معلوماتی و تسهیلات    ( تسهیلات مناسب ، صحت ، امنیت )

صلاحیت و وظایف کمیتۀ ارتقای کیفیت پوهنحی

1 . تشویق، ترغیب و تسریع بهبود کیفیت در سطح پوهنحی؛ 

2 . نظارت از جریان اعتباردهی، برنامه های آموزشی و سایر فعالیت های پوهنحی؛

3 . ارائۀ معلومات به نهاد تحصیلی در مورد تطبیق برنامه های ارتقای کیفیت در سطح پوهنحی؛

4 . انتخاب و آموزش اعضای فرعی کمیتۀ ارتقای کیفیت در سطح پوهنحی؛

5 . ارائۀ مشوره به پوهنحی در مورد جریان ارتقای کیفیت؛

6 . آماده گی برای ارزیابی خودی ، بازدید ساحه­وی و سایر برنامه های مربوط به ارتقای کیفیت پوهنحی؛

7 . جمع آوری اسناد و شواهد در بارۀ جریان ارتقای کیفیت در پوهنحی؛

8 . تأمین روابط با کمیتۀ اصلی ارتقای کیفیت و اعتباردهی پوهنتون؛

9 .  استفاده از آخرین دست آورد های ارتقای کیفیت در سطح پوهنحی؛

10 . تهیه گزارش ارزیابی خودی پوهنحی؛

11 . تدویر برنامه های آموزشی ارتقای کیفیت در سطح پوهنحی؛

12 . تهیه گزارش نظارت سالانه ، مرور دوره یی برنامه ها و تعقیب از تطبیق پلان عملیاتی مرتبط به آن؛

13 . اجرای سایر وظایف مربوط به ارتقا و بهبود کیفیت که توسط مقامات ذی صلاح محول گردد.

مصوب شماره پروتوکول ( 19 ) مورخ 3/2/1398 شورای علمی پوهنتون غالب - هرات

پالیسی بازنگری برنامه های علمی