دیپارتمنت پوهنتون شمول

دیپارتمنت پوهنتون شمول

دیپارتمنت پوهنتون شمول؛ بنابر فیصلۀ شورای علمی پوهنتون غالب از شروع سمستر خزانی سال 1398 هـ ش در ساختار تشکیلات پوهنحی اقتصاد آغاز به کار کرد. این دیپارتمنت جهت ارتقای علمی محصلان پوهنحی های مختلف در زمینۀ تدریس مضامین پوهنتون شمول (ثقافت اسلامی، زبان های خارجی، کامپیوتر، تاریخ معاصر، دری، محیط زیست. . .) فعالیت دارد.

اعضای دیپارتمنت:

1- استاد عتیق الله "رحمانی" آمر دیپارتمنت؛

2- استاد لعل محمد "تیموری" عضو دیپارتمنت؛

3- استاد احمد نعیم "پویا" عضو دیپارتمنت.

اهداف دیپارتمنت:

  • تألیف و تدوین مفردات درسی مضامین پوهنتون شمول؛
  • تدریس مضمون پوهنتون شناسی برای سمستر های اول همۀ پوهنحی ها؛
  • معرفی اساتید توانمند و ورزیده غرض تدریس مضامین پوهنتون شمول؛
  • برگزاری دوره های تقویتی علوم اسلامی، زبان ها و کامپیوتر مطابق به نیاز محصلان؛
  • برگزاری کورسهای آموزشی درسی به اساس نتیجه محور؛
  •  ارائۀ راه کارهای مناسب جهت رشد کیفی تدریس.

                                                        پوهنحی اقتصاد