دربارۀ فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی غالب

دربارۀ فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی غالب

صاحب امتیاز: پوهنتون غالب
مدیر مسؤول: پوهاند محمد ناصر ره‌یاب
ویراستار: غلام رسول رحمانی

 اعضای هیئت تحریر:
پوهاند نجیب‌الله فریور

پوهندوی دکتر محمد داوود تیموری
پوهندوی دکتر فرید احمد فرزام
دکتر اسدالله رادمند
دکترسید حسین حسینی
دکتر سید معروف کبیری

صفحه آرا: غ. ر. رحمانی
نشاني: هرات، غرب پارک ترقی، خیابان حنظلة بادغیسی 1، پوهنتون خصوصی غالب، مدیریت فصل‌نامه.
تیلفون: 257343-0703503500   

 نشانی الکترونیکی: Email: nfariwar@yahoo.com
                            Web: www. Ghalib.edu.af 
 

 

     دستورالعمل تدوین و شرایط پذیرش مقالات
مقالات از نظر ساختاری باید بالترتیب دارای چکیدۀ دری و انگلیسی، واژه‌گانِ کلیدی، مقدمه، متن، نتیجه و فهرست مآخذ باشد.
چکیدۀ مقاله دربرگیرندۀ تمام قسمت‌های یک مقاله مثل هدف و اهمیت موضوع، مواد و روش کار، یافته‌ها و پیام است که اضافه از 250 کلمه نباشد.
واژه‌گانِ کلیدی: مفاهیمی‌است که پیرامون آن‌ها بحث صورت میگیرد و از (3) کلمه کم‌تر و (9‌) کلمه بیش‌تر نباشد.
مقدمه: در برگیرندۀ بیان مسأله، اهمیت موضوع، اهداف، پرسش‌ها، فرضیهها، پیشینۀ پژوهش و مواد و روش کار می‌باشد.
متن: باید تحقیقی و شامل مناقشه، نتیجه و پیشنهاد باشد.
نتیجهگیری: سخن پایانی مقاله و بیان‌گر محصولی‌است، که از بحثها به دست میآید و پاسخ به پرسش‌هایی‌است که در مقدمه آمده است.
فهرست مآخذ:
1. کتاب: تخلص، نام نویسنده. (سال چاپ). نام کتاب. مترجم: نام و تخلص. نوبت چاپ. جلد. محل نشر: نام ناشر و صفحه (در صورتی که صفحه در متن نیامده باشد.) 
2. مجله: تخلص، نام نویسنده. (سال نشر). «عنوان مقاله». محل نشر: نام نشریه. سال چندم. شمارۀ چندم، ماه.
3. نشریۀ بدون مؤلف: نام مؤسسه. (مخفف یا مکمل). (تاریخ). نام نشریه. محل چاپ: مؤسسۀ چاپ‌کننده.
4. روزنامه: تخلص، اسم. (تاریخ نشر، سال، ماه، روز). «عنوان مقاله». محل چاپ: نام روزنامه، صفحه.
5. سایت انترنتی: تخلص، نام نویسنده. (تاریخ برداشت از سایت). «عنوان موضوع». نام و آدرس انترنتی.
مآخذ در متن به‌گونۀ زیر نوشته شود:
1. به روش هارد وارد؛ یعنی 1. (تخلص؛ سال نشر: صفحۀ مورد نظر)؛ 2.‌ (سال: صفحه)- در صورتی که نام یا تخلص مؤلف قبل از مآخذ ذکر شده باشد)-؛ 3‌. نام نویسنده . . . (سال نشر) که صفحه باید در فهرست مآخذ ذکر شود.
مقالات ارسالی باید تایپ شود و هم‌راه سی دی (CD) آن به دست‌رس هیئت تحریر یا مدیریت مجله قرار گیرد.
ترجمۀ مقالات علمی - تحقیقی نیز قابل چاپ است