دری              
 
Home        

Transportation


بخش اناث با تخفیفبخش ذکورمسیر و خط سیر موترشماره
دو طرفه یک طرفهدو طرفه یک طرفه
2300 1300 2500 1500 سیلو-میرویس میدان-سپین کلی-قلعه وزیر-چهارراهی قمبر-کمپنی 1
2300 1300 25001500 خیرخانه-حصه اول-پنجصد فامیلی-ولایتی بنی حصار 2
2000130022001500بلاک های هیواد وال-قلعچه3
2000130022001500ارزان قیمت-بګرامی-نساجی-شاه مینه-شاه شهید4
2000130022001500قلع وزیر-قابل بای-سرک نو-هود خیل-پکتیاکوت-پوهنتون5
1800130020001500تایمنی-کلوله پشته-کارته پروان-چهارراهی سرسبزی-تهیه مسکن6
120080015001000بلاک های آریا-چهارراهی شهید-شهر نو7
10006001200800بی بی مهرو-قلعه وکیل-بلاک های هوایی-چهاراهی میدان8
10006001200800مکروریان-چهاراهی مسعود-وزیر اکبرخان9

We have considered discount in transport only for female students.

© Copyright 2014 by Ghalib University.   All Rights Reserved